Samanaikaisopetus

Samanaikaisopetus on yksi tapa suunnitella ja toteuttaa opetusta oppijaa paremmin huomioiden ja oppimisprosessia tehostaen. Samanaikaisopetuksen avulla vahvistetaan sekä yksilön että yhteisön oppimista.

Samanaikaisopetuksessa kaksi tai useampi opettaja suunnittelevat, toteuttavat ja arvioivat opetusta yhdessä. He jakavat vastuun ja osaamisensa. Opettajat hyötyvät toistensa tavasta opettaa ja hyödyttävät omalla osaamisellaan kollegaansa. Samanaikaisopetuksen tavoitteena on oppilaan tuen tarpeen havainnointi, ennakointi sekä oikea-aikaisen ja oikeanlaisen tuen antaminen oppilaalle. Useampi silmä- ja korvapari havainnoivat oppilaan tarpeet paremmin. Kun toinen opettaja opettaa, toisella on mahdollisuus olla tarkkailijan roolissa ja havainnoida oppilaiden vahvuuksia ja tuen tarpeita. Riittävän varhaisessa vaiheessa saatu tuki tukee oppilaan itsetuntoa ja lisää oppimismotivaatiota. Oppilas saa tehostettua tukea koulutyöskentelyynsä samanaikaisopetuksen myötä.

Samanaikaisopetus ja tiimiparityö antaa oppilaalle yhteistoimintamallin ja korostaa yhteisöllisyyttä. Oppilas näkee kahden opettajan keskustelevan keskenään sekä neuvottelevan asioista ja olevan positiivisessa vuorovaikutuksessa keskenään. Oppilaat näkevät myös sen, että aina kaikki ei suju, mutta että ongelmiin löytyy aina ratkaisu neuvottelemalla. Aikuisten työskennellessä tiiminä ja opettaessa samanaikaisesti oppilaat hyötyvät opettajien erilaisista tavoista opettaa. Kun yhteisössä on useampi tuttu aikuinen, myös oppilaiden turvallisuuden tunne lisääntyy.

Samanaikaisopetuksen mallit

Joustavat ryhmittelyt

Oppilaiden tavat oppia vaihtelevat ja he tarvitsevat erilaisia tukimuotoja oppimiseensa. Oppilaiden ryhmittely joustavasti eri tarpeiden mukaan mahdollistaa yksilöllisten tarpeiden huomioimisen ryhmässä.

Joustavassa ryhmittelyssä ryhmiä muodostetaan yhden tai useamman luokan oppilaista ja ryhmät perustuvat sen hetkiseen oppimisen tarpeeseen. Oppilaat ryhmitellään siten, että jokaiselle ryhmälle ja yksilölle saadaan mahdollisimman myönteinen oppimisympäristö ja oppimistilanne.

Oppilaita voidaan ryhmitellä erilaisin perustein. Yksi ryhmittelyjen peruste on oppilaan osaaminen ja taitotaso. Oppilaan sosiaaliset tarpeet, sosiaaliset taidot, sosiaaliset suhteet ja motivaatio vaikuttavat ryhmittelyihin. Käytettävissä olevat tilat sekä oppilaiden ja aikuisten määrä ovat ryhmittelyn kannalta oleellisia seikkoja. 

Tehostetun tuen näkökulmasta on tärkeää, että ryhmitellyt perustuvat lasten tarpeisiin. Koska tarpeet ja tilanteet muuttuvat, myös ryhmittelyperusteet muuttuvat jatkuvasti. Näin oppilaat eivät leimaudu tiettyyn ryhmään tai saa tietynlaisen oppijan leimaa.

Joustavilla ryhmittelyillä voidaan tukea sosiaalisia suhteita ja sosiaalisia verkostoja. Oppilaat ryhmäytyvät useisiin ryhmiin sekä saavat vertaistukea ja ystävyyssuhteita eri luokilta ja luokka-asteilta. Oppilaat oppivat toimimaan erilaissa sosiaalisissa tilanteissa. Rooli oppijana vaihtuu erilaisissa ryhmissä. Yksi on hyvä yhdessä ja toinen toisessa. Jokaiselle löytyy tilanteita, joissa voi olla hyvä ja saada onnistumisen kokemuksia. Joustavat ryhmittelyt tukevat koko koulun yhteisöllisyyttä.

Videoleike Taina Tervosen haastattelusta


Vertaisoppiminen sallittua

Tiimityö, samanaikaisopetus ja joustavat ryhmittelyt mahdollistavat vertaisoppimisen. Joskus oppii paremmin, kun kaveri auttaa. Oppilailla on lupa tehdä yhdessä, kaveri saa auttaa ja kaverilta saa katsoa. Luokassa saa mennä auttamaan toista, kun on valmis omista töistään. Auttaessaan kaveriaan oppilas oppii myös itse. Joskus toinen oppilas osaa auttaa toista oppilasta hahmottamaan asian paremmin kuin aikuinen. Vertaisoppimisessa harjaantuvat myös sosiaaliset taidot, on lupa saada ja antaa toiselle ideoita ja niitä voidaan jalostaa yhdessä. Myös aikuiset oppivat kollegaltaan ja oppilailtaan.

Videoleike Matti Salon haastattelusta 

Videoleike Kirsi-Maria Korhosen haastattelusta

Videoleike Hanna Välitalon haastattelusta

Maahanmuuttajataustaisen oppilaan tukeminen

Maahanmuuttajataustaisten oppilaiden tukeminen sekä samanaikaisopetuksen keinoin että joustavin opetusjärjestelyin on koettu erittäin tehokkaaksi. Oppimisen perustana on kielen ymmärtäminen. Tukemalla kielen ymmärtämistä ja kielen oppimista tuetaan oppilaan oppimista kokonaisvaltaisesti.

Valmistava opetus, suomi toisena kielenä -opetus ja oman äidinkielen tuki yleisopetuksessa voidaan järjestää siten, että näistä osa-alueista vastuussa olevat opettajat suunnittelevat työnsä yhdessä luokanopettajien kanssa. Osa opetuksesta tapahtuu pienryhmissä tai yksilötukena ja osa samanaikaisopetuksena. Suomen kielen oppimisen tukea tarvitseva oppilas opiskelee suurimman osan työajastaan oman perusopetusryhmänsä kanssa, mutta voi yksilöllisten tarpeittensa mukaan saada tukea pienryhmässä tai yksilöllisesti.

Valmistavan opetuksen ja yleisopetuksen yhteistyötä on kehitetty INTEKA-opetuksen (integroitu alku) kehittämishankkeessa. Valmistavan opetuksen opettaja ja yleisopetuksen opettajat luokilta 1-2 käyttävät samanaikaisopetuksen, joustavien ryhmittelyjen ja joustavien opetusjärjestelyjen keinoja oppilaan tukemisessa.

Esitys Myllypuron ala-asteen INTEKA-opetuksesta

Omalla äidinkielellä saatava yleisopetuksen tuki on uudehko tapa tukea maahanmuuttajataustaisia oppilaita. Kokemukset kahdella kielellä opiskelusta ovat olleet hyviä. Oppilaat ovat saaneet opetusta omalla äidinkielellään suomen kielellä tapahtuvan opetuksen rinnalla. Tavoitteena on ollut, että molemmat kielet kehittyvät tasavahvoina. Osa opetuksesta toteutuu samanaikaisopetuksena. Osa opetuksesta on toteutettu siten, että oppilaat opiskelevat samaa asiaa omassa ryhmässään omalla äidinkielellään silloin, kun muut oppilaat opiskelevat perusopetusryhmässään suomeksi.

Videoleikkeet opetustilanteista