Muutos on enemmän

Perinteisesti opettaja on opettanut luokassaan yksin. Koulumaailmassa yksintekemisen kulttuuri on ollut vallitseva. Opettaja on vastannut yksin oppilaidensa opetuksesta ja kasvatuksesta. On ollut vallalla käsitys, että opettajan on tiedettävä ja osattava kaikki. Yhteiskunnan, vanhempien ja muun ympäröivän maailman taholta kouluun tulee kuitenkin paljon uusia vaatimuksia ja opettajien olisi hallittava aina vain enemmän ja enemmän. On luonnollista, että oppilaiden tarpeet muuttuvat yhteiskunnallisten muutosten myötä. Yksin opettava opettaja voi helposti uupua vaatimustaakan alle. 

Vaatimusten ja tiedon määrän kasvaessa ei ole mahdollista, että kaikki opettajat hallitsisivat kaiken. Vastataksemme muuttuviin haasteisiin ja tarpeisiin opettajuuden on muututtava yksintekemisen kulttuurista yhdessä tekemisen kulttuuriin. Samanaikaisopetus, tiimiparityöskentely ja moniammatillisuus mahdollistavat enemmän nykyajan koulutyössä.

Muutos vie aina aikaa ja muutos aiheuttaa aina muutosvastarintaa. Yksintekemisen kulttuuriin mukautuneesta opettajasta saattaa tuntua vaikealta opetustilanteen jakaminen toisen kanssa. Opettajuuden muutos on kuitenkin mahdollinen. On uskallettava luottaa, oltava valmis jakamaan ja joustamaan. Yhdessä tekeminen perustuu yhteiseen arvopohjaan, ammattitaitoon ja ammatillisuuteen.

Yhteinen suunnittelu, toteutus ja arviointi

Samanaikaisopetukseen kuuluu opettajien yhteinen suunnittelu, toteutus ja arviointi. Sen tavoitteena on oppilaan tuen tarpeen havainnointi, ennakointi sekä oikea-aikaisen ja oikeanlaisen tuen antaminen oppilaalle. Jotta tämä olisi mahdollista, on suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin oltava jatkuvaa, joustavaa ja nopeasti reagoivaa. Näin lapsen tarpeet tulevat havaituiksi ja ne voidaan ottaa huomioon opetustilanteessa. Yhteisen suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin kautta kaikki opetustapahtumaan osallistuvat opettajat ovat perillä oppilaiden tilanteista. Oppilaan käsitys itsestä pystytään pitämään positiivisena antamalla oikeanlaista haastetta, kohtaamista ja tekemistä.

Opetuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi limittyvät opetustilanteessa. Osa suunnittelutyöstä tehdään ennen oppituntia, mutta suunnittelua ja arviointia tapahtuu myös tunnin aikana oppilaiden tarpeiden suuntaisesti. Oppitunnin jälkeinen yhteinen arviointi on samalla jo seuraavan opetustilanteen suunnittelua.

Opetuksen suunnittelu vaatii varsinkin samanaikaisopetuksen alussa enemmän aikaa. On luonnollisesti selvitettävä yhteiset tavoitteet ja työskentelytavat. On mietittävä opetuksen arvoja ja opettajien omaa arvomaailmaa. Yksinäinen opettaja tekee suunnittelun esim. lenkkipolullaan, mutta kahden opettajan yhteiselle suunnittelulle on erikseen varattava aikaa. Kun samanaikaisopetukseen on saatu luotua toimiva malli, yhteisen suunnitteluajan tarve vähenee. Opettajien vahvuuksia ja erityisosaamista voidaan käyttää hyväksi suunnittelussa ja toteutuksessa. Ammattilaisten suunnittelu on sopimista.

Samanaikaisopetuksessa yksittäisen opettajan voimavarat lisääntyvät ja työstä voi nauttia. Rentoutunut mieli jaksaa ja kykenee luomaan uutta, innostumaan ja innostamaan myös oppilaita.

Poikkilaakson ala-asteen PDF

Alku hankalaa – lopputulos palkitseva

Usein ajatellaan, että yhdessä opettaminen ei onnistu, jos tiimiparien henkilökemiat eivät toimi. Ammattilainen ja ammatillisesti toimiva opettaja tulee toimeen erilaisen kollegan kanssa. Samanaikaisopetuksessa tiimiparit täydentävät toisiaan ja oppivat toisen tavasta opettaa. Tiimipari jakaa työt, jotta kaikesta ei tarvitse vastata yksin. Luokassa esiin nousevat hankalat tilanteet ja onnistumiset voidaan peilata heti kollegan kanssa. Työtä on hauskempi tehdä yhdessä ja silloin jaksaa paremmin.

Aluksi samanaikaisopetukseen lähteneet opettajat kokivat ottavansa hypyn tuntemattomaan. Oli nähtävä hiukan vaivaa, jotta saattoi löytää parinsa kanssa toimivan systeemin. Nyt tiimityötä kokeilleet opettajat eivät enää halua palata yksinopettamisen kulttuuriin. He uskovat lujasti siihen, että metodi hyödyttää lapsia. He ovat havainneet, että yhteistyöllä ja joukkuepelillä saadaan parempia tuloksia. Opettajat pitävät metodia hyvänä, toimivana ja keskustelevana mallina. Pidempään tiimiparina opettaneet kokevatkin, että on ammatillisesti viisasta ja hyödyllistä kyetä jakamaan vahvuutensa useamman opettajan kanssa. Ovathan lapsetkin toimineet koulussa näin aina. He ovat oppineet ja pärjänneet joukossa. Kollegalta voi oppia taitoja ja tietoa, jotka yksin opettamisen kulttuurissa voivat jäädä hankkimatta tai hyödyntämättä.

Videoleikkeitä opettajien haastatteluista