Perusopetus paremmaksi - KELPO ja TERO on POP

Tehostetun ja erityisen tuen kehittäminen eli KELPO on osa opetusministeriön POP- hankkeita (perusopetus paremmaksi). KELPO- lyhenne muodostuu sanoista kehittäminen (KE), laatu (L) ja perusopetus (PO). 

Helsingissä kehittämistoiminnan tarkoituksena on tehostettua ja erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetuksen ja tukitoimien kehittäminen, niin että painopistettä siirretään erityisopetuksesta yleisopetukseen, ennaltaehkäisevään ja varhaiseen tukeen. Tarkoituksena on mahdollistaa jokaisen oppilaan hyvä oppiminen ja kasvu varmistamalla oikea-aikainen ja -sisältöinen tuki eri oppimisen vaiheissa. Helsingin KELPO- kehittämistoiminta kantaa nimeä TERO.

Kehittämishankkeeseen valittiin syksyllä 2008 seitsemän pilottikoulua. Pilottikoulujen tehtävänä on kehittää ja mallintaa tehostetun ja erityisen tuen toimintamalleja ja -menetelmiä, joilla varmistetaan oppilaan oikea-aikainen ja -sisältöinen tuki oppimisen eri vaiheissa.

Tavoitteena on löytää keinoja, joiden avulla voidaan tukea oppilaan opiskelua lähikoulussa ja järjestää oppilaiden tarvitsema tuki muun opetuksen yhteydessä. Pilottien kehittämisessä korostuu yhteistoiminnallinen ja yhteisöllinen oppiminen, joka pohjautuu moniammatillisen osaamisen hyödyntämiseen. Kehitettävät tai kehitetyt toimintamallit ovat sellaisia, että niitä voidaan hyödyntää kaikissa kouluissa.

Pilottikoulujen kehittämispainopisteet jakautuvat kolmeen alueeseen:
Tehostetun tuen malleja esi- ja alkuopetuksessa pilotoidaan Pelimannin ja Vallilan ala-asteen kouluilla, Joustavia opetusjärjestelyjä yleis- ja erityisopetuksen yhteistyönä pilotoivat Alppilan yläasteen koulu ja Myllypuron ala-asteen koulu ja kolmannessa pilottiryhmässä: ”Eläköön meidän koulu!”, mukana ovat Poikkilaakson ja Ruoholahden ala-asteen koulut sekä Vuosaaren peruskoulu.

Tällä sivustolla esitellään TERO- pilottikoulujen kehittämiä toimintatapoja, malleja ja menetelmiä. Lisätietoja koulujen toiminnasta saa koulujen rehtoreilta:

Alppilan yläaste: rehtori Sari Aarniokoski, (09) 310 84410, www.alppy.edu.hel.fi
Myllypuron ala-aste: rehtori Anna Hirvonen, (09) 310 82946 www.mylpa.edu.hel.fi
Pelimannin ala-aste: rehtori Leena Hiillos, (09) 310 82612, www.pelia.edu.hel.fi
Poikkilaakson ala-aste: rehtori Hanna Välitalo, (09) 310 56901, www.poikaa.edu.hel.fi
Ruoholahden ala-aste: rehtori Laila Nieminen, (09) 310 81980, www.ruoha.edu.hel.fi
Vallilan ala-aste: rehtori Taina Tervonen, (09) 310 82376, www.valla.edu.hel.fi
Vuosaaren peruskoulu: rehtori Janne Kettunen, (09) 310 86881, www.vuospk.edu.hel.fi

Lisätietoja Helsingin tehostetun ja erityisen kehittämistoiminnasta: projektipäällikkö Tiina Kalliokoski, tiina.kalliokoski(at)hel.fi

TERO-hanke Helsingin kaupungin sivuilla